Skip to Content

PODMÍNKY HODNOCENÍ

Odesláním jakéhokoliv obsahu na HENKEL ČR, spol. s r.o., Boudníkova 2514/5, 180 00 Praha 8, Česká republika (dále jen „Henkel “), účastník souhlasí a garantuje, že:

 • On / Ona je jediným autorem a vlastníkem práv k duševnímu vlastnictví v obsahu.
 • Všechna potřebná práva k duševnímu vlastnictví jsou poskytována Henkel a on/ona se vzdává dalšího nároku na tyto práva (pokud je to právně možné).
 • Veškerý obsah, který on/ona přidá je adekvátní.
 • On/ Ona je nejméně 18 let starý.

Dále souhlasí s tím, že on/ona nesmí zasílat žádný obsah:

 • jeli o něm známo, že je nepravdivý, nepřesný nebo zavádějící.
 • porušuje-li autorská práva, patent, ochrannou známku, obchodní tajemství nebo jiná vlastnická práva nebo práva na publicitu nebo soukromí jakékoli třetí strany
 • je-li v rozporu s jakýmkoli zákonem, statutem, vyhláškou nebo nařízením (mimo jiné včetně těch, které upravují ochranu spotřebitele, nekalou soutěž, diskriminaci nebo falešnou reklamu).
 • je-li, nebo může být důvodně považován za hanlivý, urážlivý, nenávistný, rasově nebo nábožensky zaujatý nebo urážlivý, nezákonně vyhrožující nebo nezákonně obtěžující jakoukoli osobu, partnerství nebo společnost.
 • Za který byl/a on/a finančně ohodnocena nebo jí byla poskytnuta jakákoliv kompenzace.
 • který zahrnuje jakékoliv informace, které odkazují na jiné webové stránky, adresy, e – mailové adresy, kontaktní informace nebo telefonní čísla.
 • který obsahuje jakékoli počítačové viry, červy nebo jiné potenciálně škodlivé počítačové programy nebo soubory.

Odesláním obsahu a souhlasem s těmito podmínkami hodnocení účastník bezplatně převádí na společnost Henkel nevýhradní právo, neomezené na plochu a čas, k používání obsahu poskytnutém účastníkem na internetu na webových stránkách, kanálech sociálních médií a publikacích společnosti Henkel. Udělená práva zahrnují mimo jiné právo používat obsah pro jakoukoliv reklamu, kosmetických výrobků Henkel, a především jeho zpřístupnění třetím osobám za tímto účelem, zejména maloobchodním prodejcům a internetovým obchodům. Obsah může být také upravován, například zkracován, pro všechny účely, pokud nedojde ke zkreslení obsahu. Společnost Henkel a třetí strany nejsou povinni jmenovat příslušného autora obsahu. Společnost Henkel může také převést nebo licencovat tato práva na Obsah na své přidružené společnosti.

Odesláním obsahu účastník rovněž potvrzuje, že on/ona vlastní práva k obsahu v celém rozsahu a zejména, že je on / ona oprávněn odeslat obsah jako součást testování výrobku a předat práva uvedená výše Henkelu.

Pokud třetí strany uplatní vůči společnosti Henkel právní náhrady z důvodu nahrání a/nebo využití obsahu (zejména z důvodu porušení práv na ochranu osobních údajů, autorských práv, práv k ochranným známkám nebo doplňkových autorských práv), zavazuje se účastník nahradit společnosti Henkel veškeré škody v důsledku toho vznikly společnosti Henkel.

Účastník rovněž souhlasí s tím, že spolu s nahraným obsahem může být zveřejněna jeho dobrovolně zadaná přezdívka a místo bydliště. Poté, co účastník nahraje obsah, může být zveřejněn po určité časové prodlevě, po kontrole. Henkel si vyhrazuje právo nezveřejňovat a odstranit již zveřejněný obsah, který není v souladu s těmito podmínkami hodnocení nebo zásady přiměřenosti.

Aplikované právo; doložka oddělitelnosti; vyloučení legálního postihu; právo na změnu

Tyto ratingové podmínky a celý právní vztah mezi účastníky a společností Henkel se řídí výlučně zákony České republiky. Pokud budou jednotlivá ustanovení ratingových podmínek neplatná nebo se stanou neplatnými, platnost zbývajících ustanovení nebude ovlivněna. Jakákoli neúplná nebo neplatná ustanovení budou doplněna nebo nahrazena takovým způsobem, aby bylo nalezeno jiné vhodné ustanovení, které se ekonomicky co nejvíce blíží smyslu a účelu neplatného nebo neúplného ustanovení.